Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Általános tudnivalók

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) a honlapon, telefonon vagy e-mailben ajánlatot kérők adatait, az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 1. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt a www.papaizoltanphoto.hu weboldalon és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére az ajánlatkérő űrlapon, ami az info@papaizoltanphoto.hu e-mail címre kerül elküldésre. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, e-mail cím, telefonszám) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségem.
Biometrikus adatként a fotózott személy/személyek fényképei kerülnek tárolásra. Az Ön hozzájárulása alapján és mivel Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V) részéről szerzői jog által védett tartalomról lévén szó, így archiválásra kerülhetnek.  Ezen tartalmak végleges és visszaállíthatatlan törlése kérhető az 5. pontban szereplő módokon.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 1. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 1. Személyes adatok védelme

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) férhet hozzá és mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 1. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok végleges és visszaállíthatatlan törlését postai úton a következő címre küldve: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 55. 8/2., valamint az info@papaizoltanphoto.hu email címen.

 1. Direkt Marketing

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) nem küld ügyfeleinek marketing célú levelet, sem e-mailben, sem postai úton.

 1. Kiskorúak védelme

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 1. „Cookie”-k

Ez a webhely cookie-kat használ – a gépen elhelyezett kis szöveges fájlok segítenek a webhely jobb felhasználói élményének biztosításában. Általában a cookie-kat használják a felhasználói beállítások megőrzésére, az olyan információk tárolására, mint a vásárlások, és anonimizált nyomkövetési adatokat biztosítanak harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, például a Google Analyticshez. A cookie-k általában jobbá teszik a böngészési élményt. Ön bármikor letiltja a cookie-kat ezen az oldalon és másokon. Ennek leghatékonyabb módja a cookie-k letiltása a böngészőben. Javasoljuk, hogy a böngésző Súgó részében keresse meg a “Cookie-król” menüpontot, amely útmutatást nyújt az Ön számára.

 1. Marketing célú felhasználás

A Pápai Zoltán Photo (Pápai Zoltán E.V.) kizárólag olyan fotókat tesz közzé a www.papaizoltanphoto.hu weboldalon, www.instagram.com/papaizoltanphotographer felületen, illetve a Pápai Zoltán Photo facebook oldalon, amit a fotón szereplő személy jóváhagyott és aláírásával tanúsított az erre szolgáló “Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismertem és megértettem.” nevű nyomtatványon.

 1. Az adatkezelésért felelős

Név:  Pápai Zoltán E.V.
Székhely: 2800 Tatabánya. Mártírok útja 55. 8/2.
Adószám: 67468179-1-31

 1. Tárhely szolgáltató

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Tatabánya, 2020. 11. 03.